Regulamin serwisu funnet.pl


Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z serwisu funnet.pl (zwanego dalej Serwisem) możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy serwisu którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony funnet.pl.

2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.

3. Użytkownikami serwisu mogą być osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej które zaakceptowały Regulamin i Politykę Prywatności.

Zakładane quizy

4. Serwis świadczy usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom zakładania quizów.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę oraz sposób wykorzystania quizów. Odpowiedzialność za to ponosi Użytkownik.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania i modyfikacji quizów tworzonych przez Użytkowników.

7. Serwis zastrzega sobie prawo do wyświetlania innych reklam na stronie Użytkownika z quizem (oprócz reklam Użytkownika).

8. Korzystając z serwisu nie można:
a) umieszczać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne,
b) umieszczać danych osobowych lub teleadresowych,
c) umieszczać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu lub innych stron internetowych,
d) świadomie wprowadzać w błąd,
e) umieszczać szkodliwej zawartości wpływającej negatywnie na działanie komputerów osób trzecich korzystających z komponentów
e) naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności

9. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Korzystanie z serwisu

10. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza.

11. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.

12. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Serwisu.

13. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie.

14. Serwis może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

Gwarancja

15. Właściciel serwisu dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań.

16. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie nigdy wnosił jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu

Czas obowiązywania Regulaminu

17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej

18. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.

19. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie.